HR and career

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางธุรกิจทำให้เกิดขึ้นจากการแข่งขันขององค์กรต่างๆในทุกภาคส่วนส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันและประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญอันจะเป็นแรงผลักดันให้ให้องค์กรสามารถดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในสภาวะเช่นกัน

ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากสติปัญญาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงเป้าหมายของแต่ละบุคคลนั้นถึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญขององค์กรที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่โดยส่งเสริมแรงจูงใจและมีสวดดิการอย่างเหมาะสมในการประเมินที่โปร่งใส จ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมรวมถึงจัดให้มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถรองรับการเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร

Career path

ความก้าวหน้าในสายงานด้วยการสร้างขวัญกำลังใจรักษาคนเก่งและดีไว้ในองค์กรด้วยการให้ได้พัฒนาตามศักยภาพเพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองค์กร

Training

วางแผนอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคคลด้านทีมงานความรู้ทักษะและทศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้

ความก้าวหน้าในงาน

บริษัทฯมีการพัฒนาสายความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพเป็นแนวความคิดที่ช่วยพัฒนาพนักงานในองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าตามศักยภาพและความพร้อมของพนักงานแต่ละคน ดังนั้นการพัฒนาสายงานความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาสายทางอาชีพ จึงเป็นเครื่องมือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับพนักงานและองค์กรโดยผลของการพัฒนาอาชีพจะมีประโยชน์คือ ทำให้องค์กรเดินไปสู่ความสำเร็จโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างตัวพนักงานและองค์กรอีกทั้ง ทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตนเองเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเอง ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน เป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ทางหนึ่ง และสุดท้ายเป็นการจัดให้พนักงานได้ทำงานที่ตรงกับความถนัดความรู้ความสามารถของตนซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงของบริษัทฯ